STANOVY RDA – Športovo strelecký klub

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

 1. RDA - Športovo strelecký klub (ďalej iba RDA-ŠSK), registrovaný v zmysle § 6 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, je neziskovým, nezávislým, nepolitickým a dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú, predovšetkým športovú, činnosť.

Čl. 2
Názov a sídlo

 1. Názov združenia: RDA - Športovo strelecký klub
 2. Sídlo: Trenčianska 1885/27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 3. Pôsobnosť: celé územie Slovenskej republiky

Čl. 3
Predmet činnosti a ciele

 1. RDA-ŠSK je samostatným právnym subjektom.
 2. RDA-ŠSK je neziskové, nezávislé, nepolitické, nenáboženské a dobrovoľné združenie, ktoré združuje občanov sympatizujúcich s jeho myšlienkami.
 3. RDA-ŠSK je občianskym združením, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci so záujmom o rozvoj športovej a obrannej streľby, organizačnej, osvetovej a výchovnej činnosti v odvetví športovej a obrannej streľby.
 4. Cieľom RDA-ŠSK je uspokojovať mnohostranné záľuby a záujmy členov klubu v oblasti športovej a obrannej streľby, telesnej prípravy, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť, organizovať strelecké preteky, športové a spoločenských podujatia a propagovanie týchto činností.
 5. RDA-ŠSK vykonáva svoju činnosť v súlade s Ústavou a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. 4
Členstvo, vznik a zánik členstva

 1. Členstvo v združení RDA-ŠSK je dobrovoľné.
 2. Druhy členstva:
  • a) riadne,
  • b) čestné.
 3. Riadnym členom sa môže stať fyzická osoba i právnická osoba bez ohľadu na vek, štátnu príslušnosť, národnosť, pohlavie, rasu, či náboženské presvedčenie, ak súhlasí so stanovami a rozhodne o tom Predstavenstvo RDA-ŠSK.
 4. Čestné členstvo schvaľuje Valné zhromaždenie RDA-ŠSK fyzickým alebo právnickým osobám za mimoriadne zásluhy pri rozvoji činnosti združenia RDA-ŠSK.
 5. Riadne členstvo je podmienené uhradením členského príspevku za príslušný kalendárny rok, v sume stanovenej internou smernicou, na účet RDA-ŠSK.
 6. Členský príspevok musí byť uhradený najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
 7. Čestné členstvo je bezplatné.
 8. Riadne členstvo členovi zaniká:
  • a) oficiálnym písomným vystúpením,
  • b) vylúčením,
  • c) smrťou.
 9. Riadne i čestné členstvo je neprenosné a nemôže byť predmetom dedičského konania.
 10. V prípade opätovného porušenia stanov, začne Predstavenstvo, na návrh člena združenia, na podnet kontrolóra alebo z vlastnej iniciatívy, konanie o odňatí členstva.
 11. Predstavenstvo je povinné informovať člena o hlasovaní o odňatí jeho členstva aspoň 7 dní vopred a dotyčný člen má právo obhajovať sa bezprostredne pred samotným hlasovaním. Proti rozhodnutiu o vylúčení môže v lehote do 15 dní podať písomné odvolanie na Predstavenstvo RDA-ŠSK, ktoré rozhodne hlasovaním dvojtretinovou väčšinou svojich členov. V prípade, že vylúčený člen je členom Predstavenstva, dňom vylúčenia prestáva byť jeho členom.
 12. Čestné členstvo zaniká podľa čl. 4, bod 8 písm. a) až c) Stanov.

Čl. 5
Práva členov

Každý člen má právo:

 1. Zúčastňovať sa Valného zhromaždenia RDA-ŠSK a hlasovať.
 2. Voliť a byť volený do orgánov združenia RDA-ŠSK.
 3. Využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v RDA-ŠSK.
 4. Zúčastňovať sa a pomáhať na akciách organizovaných RDA-ŠSK.
 5. Vyjadrovať sa k činnosti združeniu RDA-ŠSK a podávať návrhy na program a činnosť združenia.
 6. Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.

Čl. 6
Povinnosti členov

Každý člen má povinnosť:

 1. Dodržiavať Stanovy združenia.
 2. V stanovenom termíne platiť členské príspevky v stanovenej sume.
 3. V rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.
 4. Aktívne sa podieľať na plnení cieľov združenia.

Čl. 7
Orgány združenia

 1. Valné zhromaždenie.
 2. Predstavenstvo.
 3. Kontrolór.

Čl. 8
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom RDA-ŠSK.
 2. Valné zhromaždenie je zvolávané Predstavenstvom, aspoň jedenkrát za kalendárny rok.
 3. Ak o to písomne požiada viac ako 30% členov RDA-ŠSK s menami a podpismi žiadateľov, Predstavenstvo zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 30 dní po doručení žiadosti o jeho zvolanie.
 4. Prvé Valné zhromaždenie zvoláva Prípravný výbor.
 5. Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí okrem ďalších činností voľba a odvolanie členov Predstavenstva, voľba kontrolóra, schvaľovanie čestných členov, rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti Valného zhromaždenia.
 6. Pre prijatie uznesenia Valného zhromaždenia rozhodujú hlasy nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
 7. O priebehu Valného zhromaždenia musí byť vyhotovená zápisnica do 30 dní od jeho skončenia.
 8. V prípade zanedbávania povinností a porušovania ustanovení vyplývajúcich z týchto stanov má Valné zhromaždenie právo člena Predstavenstva odvolať.

Čl. 9
Predstavenstvo

 1. Predstavenstvo je výkonným a riadiacim orgánom RDA-ŠSK počas celého svojho funkčného obdobia.
 2. Členov Predstavenstva volí Valné zhromaždenie.
 3. Funkčné obdobie Predstavenstva je na dobu neurčitú.
 4. Predstavenstvo sa skladá z 3 členov a tento počet je konečný.
 5. Predstavenstvo pozostáva z:
  • a) predsedu,
  • b) podpredsedu,
  • c) hospodára.
 6. Členovia Predstavenstva sa do jednotlivých funkcií volia spomedzi seba, nadpolovičnou väčšinou, pričom každý člen predstavenstva zastáva práve jednu funkciu.
 7. Právo podať návrh na odvolanie člena resp. členov Predstavenstva má iba jeho člen. O návrhu následne hlasuje Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
 8. Predstavenstvo
  • a) schádza sa podľa potreby, najmenej však 2 krát ročne,
  • b) rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Valnému zhromaždeniu,
  • c) schvaľuje prijatie darov a dotácií,
  • d) udeľuje čestné členstvo,
  • e) rozhoduje o zmene stanov združenia,
  • f) zvoláva Valné zhromaždenie,
  • g) štatutárny zástupca je predseda a podpredseda, za združenie konajú každý samostatne,
  • h) je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov,
  • i) rozhoduje nadpolovičnou väčšinou svojich členov,
  • j) ukončenie vykonávania funkcie:
   • I. zložením funkcie – je nutné oznámiť predsedovi 15 dní vopred, ak ide o predsedu, ten oznámi svoje rozhodnutie členom Predstavenstva,
   • II. odvolaním z funkcie,
   • III. vylúčením z organizácie,
   • IV. smrťou.
 9. V prípade, ak niektorý z členov Predstavenstva ukončí vykonávanie funkcie, Valné zhromaždenie menuje do 15 dní jeho dočasného zástupcu.
 10. Predstavenstvo zvoláva Valné zhromaždenie na zvolenie nového člena Predstavenstva do 30 dní od ukončenia vykonávania funkcie.

Čl. 10
Kontrolór

 1. Je kontrolným a poradným orgánom RDA-ŠSK, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 2. Kontrolór je volený Valným zhromaždením na dobu neurčitú.
 3. Nemôže ním byť člen Predstavenstva.
 4. Kontroluje dodržiavanie Stanov a vnútorných predpisov, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 5. Vyjadruje sa k ročnej účtovnej uzávierke združenia RDA-ŠSK.
 6. Podáva výklad Stanov v prípade ak je ich obsah nejednoznačný alebo sporný a jeho výklad sa považuje za záväzný.
 7. Ukončenie vykonávania funkcie:
  • a) zložením funkcie – je nutné oznámiť Valnému zhromaždeniu 15 dní vopred,
  • b) vylúčením z organizácie,
  • c) smrťou.

Čl. 11
Zásady hospodárenia

 1. RDA-ŠSK zakladá u peňažného ústavu samostatný účet, na ktorom sa evidujú všetky jeho príjmy a výdavky.
 2. Príjmy združenia RDA-ŠSK predovšetkým pozostávajú z:
  • a) členských príspevkov,
  • b) darov od fyzických osôb,
  • c) dotácií a grantov od právnických osôb,
  • d) reklám,
  • e) príjmov od daňovníkov, ktorí využili možnosť použiť zaplatenú daň na osobitné účely,
  • f) príjmov z činností pri napĺňaní cieľa združenia.
 3. Za hospodárenie združenia RDA-ŠSK zodpovedá hospodár podľa rozpočtu na obdobie jeden rok, ktorý schvaľuje Predstavenstvo.
 4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na činnosť združenia a podporu cieľa združenia.
 5. Kontrolu hospodárenia vykonáva 3 členná komisia, zložená z kontrolóra a 2 členov volených Valným zhromaždením ad hoc, ktorá sa vyjadruje k ročnej účtovnej uzávierke združenia RDA-ŠSK.

Čl. 12
Zánik združenia

 1. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Predstavenstvo, ktoré menuje likvidátora.
 2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom rozhodne podľa rozhodnutia výkonného orgánu.
 3. Zánik združenia treba oznámiť v lehote do 15 dní od ukončenia likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
 4. Pri likvidácií združenia sa primerane postupuje podľa § 70 - § 75 Obchodného zákonníka.

Čl. 13
Procedurálne zásady

 1. Predstavenstvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
 2. Funkčné obdobie pre všetky orgány RDA-ŠSK je na neurčito.
 3. Členovia orgánov združenia a komisií vykonávajú svoje funkcie bez nároku na finančnú odmenu.

Čl. 14
Prechodné ustanovenia

 1. Po dobu zvolenia Predstavenstva plní úlohy Predstavenstva Prípravný výbor, ktorý rokuje v mene združenia RDA-ŠSK.

Čl. 15
Záverečné ustanovenia

 1. RDA – športovo-strelecký klub vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
 2. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením Prípravným výborom.
 3. Stanovy môžu byť menné len spôsobom, ktorý samy ustanovujú.
 4. Každá zmena stanov musí byť oznámená Valnému zhromaždeniu a Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v lehote do 15 dní.
Newsletter RDA

NEWSLETTER RDA

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Viac informácií.